Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s49   1 2 3 4
s50 7 8 9 10 11
s51 14 15 16 17 18
s52 21 22 23 24 25
s53 28 29 30 31  
 
January 2021   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s53         1
s01 4 5 6 7 8
s02 11 12 13 14 15
s03 18 19 20 21 22
s04 25 26 27 28 29
 
Several months
December 2020
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
 
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8588
16:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8597
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8587
17:00~19:00
Vitrobot
Reservation No. 8601
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8602
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8603
19:00~21:00
Vitrobot
Reservation No. 8649
09:00~11:00
Vitrobot
Reservation No. 8648
14:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8631
17:00~19:00
Vitrobot
Reservation No. 8643
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8653
13:00~14:00
Vitrobot
Reservation No. 8654
14:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8618
17:00~19:00
Vitrobot
Reservation No. 8644
09:30~10:30
Vitrobot
Reservation No. 8634
14:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8632
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8672
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8676
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8678
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8681
09:00~11:00
Vitrobot
Reservation No. 8674
13:00~15:00
Vitrobot
Reservation No. 8670
15:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8675
 
Freezing
Printable version