Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Clipping station
<<   May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18         1 2 3
s19 4 5 6 7 8 9 10
s20 11 12 13 14 15 16 17
s21 18 19 20 21 22 23 24
s22 25 26 27 28 29 30 31
 
June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s23 1 2 3 4 5 6 7
s24 8 9 10 11 12 13 14
s25 15 16 17 18 19 20 21
s26 22 23 24 25 26 27 28
s27 29 30          
 
July 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27     1 2 3 4 5
s28 6 7 8 9 10 11 12
s29 13 14 15 16 17 18 19
s30 20 21 22 23 24 25 26
s31 27 28 29 30 31    
 
Several months
Wednesday, June 10, 2020
Clipping station - All reservations
<< Go to previous day Go to following day >>
 Clipping station
 
Time: Week
Month
Time:
08:00 - 08:15   08:00 - 08:15
08:15 - 08:30   08:15 - 08:30
08:30 - 08:45   08:30 - 08:45
08:45 - 09:00   08:45 - 09:00
09:00 - 09:15   09:00 - 09:15
09:15 - 09:30 Reservation No. 7910 09:15 - 09:30
09:30 - 09:45 09:30 - 09:45
09:45 - 10:00 09:45 - 10:00
10:00 - 10:15   10:00 - 10:15
10:15 - 10:30   10:15 - 10:30
10:30 - 10:45   10:30 - 10:45
10:45 - 11:00   10:45 - 11:00
11:00 - 11:15   11:00 - 11:15
11:15 - 11:30   11:15 - 11:30
11:30 - 11:45   11:30 - 11:45
11:45 - 12:00   11:45 - 12:00
12:00 - 12:15   12:00 - 12:15
12:15 - 12:30   12:15 - 12:30
12:30 - 12:45   12:30 - 12:45
12:45 - 13:00   12:45 - 13:00
13:00 - 13:15   13:00 - 13:15
13:15 - 13:30   13:15 - 13:30
13:30 - 13:45   13:30 - 13:45
13:45 - 14:00   13:45 - 14:00
14:00 - 14:15 Reservation No. 7901 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45   14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 Reservation No. 7902 14:45 - 15:00
15:00 - 15:15 15:00 - 15:15
15:15 - 15:30   15:15 - 15:30
15:30 - 15:45   15:30 - 15:45
15:45 - 16:00   15:45 - 16:00
16:00 - 16:15   16:00 - 16:15
16:15 - 16:30   16:15 - 16:30
16:30 - 16:45   16:30 - 16:45
16:45 - 17:00   16:45 - 17:00
17:00 - 17:15   17:00 - 17:15
17:15 - 17:30   17:15 - 17:30
17:30 - 17:45   17:30 - 17:45
17:45 - 18:00   17:45 - 18:00
18:00 - 18:15   18:00 - 18:15
18:15 - 18:30   18:15 - 18:30
18:30 - 18:45   18:30 - 18:45
18:45 - 19:00   18:45 - 19:00
19:00 - 19:15   19:00 - 19:15
 Clipping station 
Development Sample prep.
Printable version